شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

تحول دیجیتال در آموزش و پرورش

تحول دیجیتال در آموزش و پرورش


آموزش و پرورش در عصر تحول دیجیتال، به شدت تحت تأثیر فناوری‌هاي نوين قرار گرفته است. هدف آموزش در قرن ۲۱، کسب آمادگی دانش آموزان برای موفقیت در جهانِ در حال تغییر مداوم، تکنولوژی محور و متصل است که با فراهم کردن ابزار توسعه مهارت‌ها، و دانشی که برای موفقیت امروز و آینده مورد نیاز است، انجام می گیرند

@DT_in_education

230K

https://shad.ir/DT_in_education
×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام