شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@یک شنبه 23 مهر 1402 - 12:55:57 702K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه مدیران محترم مدارس استثنایی

✅ رفع خطای رشته ثبت شده دانش آموز در پیش ثبت نام

👈🏻جهت اقدام و ویرایش

⬅️ ورود به سیدا با کاربری مدیر مدرسه

⬅️ عملیات اولیه

⬅️ عملیات پیش ثبت نام

⬅️ پیش ثبت نام مدارس

⬅️ انتخاب نوع وضعیت در حال بررسی/پایه/جستجو

⬅️ انتخاب گزینه ویرایش رشته استثنایی/انتخاب رشته مورد نظر/تایید

⬅️تایید پیش ثبت نام


                      با تشکر🌹مرکز توسعه آموز‌ش‌مجازی، فناوری‌ و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش
@Fanavari_setad×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام