شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@یک شنبه 23 مهر 1402 - 21:31:21 650K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی


✅ امکان ثبت نام دانش آموز کبرسن ابتدایی فراهم گردید.


👈🏻دریافت  مجوز کمیسیون کبر سن از منطقه

⬅️ ورود به سیدا با کاربری مدیر مدرسه
⬅️ سال402-403
⬅️مدیریت
⬅️تسهیلات
⬅️ثبت درخواست کبر/صغر سن
⬅️افزودن درخواست و تکمیل گزینه ها
⬅️استعلام ثبت نام و ارسال به مدرسه


👈🏻کاربری مسئول سنجش منطقه جهت تایید درخواست:

⬅️مدیریت
⬅️تسهیلات
⬅️ ثبت درخواست کبر/صغر سن
⬅️مشاهده درخواست؛ تایید/رد


👈🏻کاربری مدیر مدرسه جهت ثبت نام

⬅️ورود به سیدا با کاربری مدیر مدرسه
⬅️سال تحصیلی402-403
⬅️ عملیات اولیه
⬅️ عملیات پیش ثبت نام
⬅️ پیش ثبت نام
⬅️ تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و تایید پیش ثبت نام جهت ثبت نام قطعی در مدرسه


مرکز توسعه آموز‌ش‌مجازی، فناوری‌ و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش
@Fanavari_setad×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام