شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@سه شنبه 25 مهر 1402 - 22:43:53 179K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


💢ثبت نام دانش آموز استثنائی به عادی و  بالعکس؛

👈🏻کاربری مدیر مدرسه مبدا

⬅️مدیریت
⬅️مجوزها
⬅️ثبت مجوز دانش آموز
⬅️ایجاد
⬅️نوع مجوز( تست مجدد استثنایی به عادی/تست مجدد عادی به استثنایی)
⬅️تکمیل فیلدها و اعتبارسنجی


👈🏻کاربری کارشناس کمیته جایدهی منطقه

⬅️ مدیریت
⬅️مجوزها
⬅️ مشاهده درخواست
⬅️حذف/پذیرش/رد👈🏻در صورت تایید درخواست دانش آموز در کمیته جایدهی؛  ورود به سیدا با کاربری مدیر مدرسه مقصد؛

⬅️ سال تحصیلی402-403
⬅️ با توجه به پایه دانش آموز، چنانچه میان پایه باشد (ثبت نام میان پایه/اضافه کردن دانش آموزان خارج از مدرسه)
و پایه های ورودی نیز از گزینه پیش ثبت نام  جهت ثبت نام قطعی دانش آموز اقدام شود.


مرکز توسعه آموز‌ش‌مجازی، فناوری‌ و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش
@Fanavari_setad×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام