شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

『️💡دانستنی و عجایب🌏』

『️💡دانستنی و عجایب🌏』


『️﷽』 -بزرگترین کانال دانستنی و عجایب در شاد🌏! 𝐊𝐧𝐨𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞...♨️ 👻بدانید و آگاه باشید...! ⊰🔥 #فکت⊱ ‌‌‌⊰🤯 #دانستنی⊱ ⊰🧠 #تست_هوش⊱ ‌⊰‼️ #اطلاعات_عمومی⊱ ‌•────•💡•────• زیر نظر آموزش و پرورش استان قزوین

etelat_omomi@یک شنبه 28 اسفند 1401 - 14:50:48 711K
『️💡دانستنی و عجایب🌏』

『️💡دانستنی و عجایب🌏』

@etelat_omomi


"زینت جهانشاه" اولین زنی که مد را وارد ایران کرد
وی درسال 1322 شمسی خیاطخانه ای درامیریه تأسیس و مدتی بعد حدود 90 نفر از طراح لباسهای اروپایی را به ایران دعوت کرد و مد را رواج داد


   ♥⃠❧→ 𝖉𝖔𝖓𝖙 𝖈𝖔𝖕𝖞
┄┄ ┉┉┉•••◂𖦹🇮🇷𖦹▸•••┉┉┉ ┄┈
「⃢҈🚃ြ➤ [ https://shad.ir/etelat_omomi ]×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام