شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی


وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری گروه امور پژوهش سراهای دانش آموزی 🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور @pajouheshsara خبری، اطلاع رسانی، علمی، پژوهشی و فناوری 🇮🇷کانال جشنواره علمی پژوهشی @srcfestival 🇮🇷کانال فیلم پژوهش سراهای دانش آموزی @srcfilm

pajouheshsara@دو شنبه 17 بهمن 1401 - 21:40:50 204K
پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی

@pajouheshsara


دانلود

شیوه نامه پنجمین دوره مسابقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
چهارمین دوره جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی
در سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱

🇮🇷کانال قطب کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
@stemcells_src
🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور
@pajouheshsara×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام