شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

تعاون و رفاه منطقه ۱۹

تعاون و رفاه منطقه ۱۹


refah_19@دو شنبه 24 مهر 1402 - 15:57:23 5K
تعاون و رفاه منطقه ۱۹

تعاون و رفاه منطقه ۱۹

@refah_19


آموزشی و خدماتی با توجه به مزایای موجود در صورت درخواست به عضویت این پوشش بیمه ای در آیند تا در هنگام بروز سانحه حوادث احتمالی (موضوع قرارداد) ، نسبت به جبران هزینه های پزشکی و مسئولیت مدنی ایشان اقدام گردد..

مهم **مقتضی است یک نسخه از کپی رسید پرداختی را به کارشناسی رفاه منطقه تحویل نمایید.×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام