شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh معصومه بابایی @M171733

sida6009@دو شنبه 27 شهریور 1402 - 21:37:10 11K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


💢 قابل توجه مدیران محترم مقطع ابتدایی

✅ رفع خطا در ثبت درخواست جهش ابتدایی

👈🏻مراحل جهت دریافت نتیجه استعلام سنجش جهش دانش آموز:

⬅️ ورود مدیر آموزشگاه به سامانه my.medu.ir
⬅️ انتخاب گزینه سنجش بدو ورود
⬅️ ورود به سازمان (مدرسه مورد نظر)
⬅️ استعلام پرونده رشد و تربیت دانش آموز
⬅️ درج کد ملی دانش آموز و جستجو
⬅️ سنجش وآمادگی تحصیلی
⬅️ انتخاب گزینه جهش
⬅️ مشاهده و استعلام نتیجه سنجش

📌 ادامه مراحل چنانچه دانش آموز در سنجش جهش پذیرفته شده باشد؛

👈🏻 کاربری سیدا مدیر مدرسه:

⬅️ سال تحصیلی 401-402
⬅️ عملیات ضمن سال
⬅️ فرآیند جهش دانش آموزان
⬅️ ثبت جهش دانش آموزان
⬅️ثبت نام جهش عادی
⬅️ثبت درخواست
⬅️تایید و ادامه/ ثبت نمرات×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام