شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh معصومه بابایی @M171733

sida6009@جمعه 21 مهر 1402 - 18:16:29 1K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


همکاران محترم
در حال حاضر انتخاب واحد اتوماتیک با خطای
سال و دوره ی انتخابی مجاز نمیباشد
مواجه است
لطفا صبر بفرمایید تا خطا رفع گردد .×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام