شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

sida6009@یک شنبه 19 شهریور 1402 - 22:34:37 2K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


💢قابل توجه مدیران محترم هنرستان ها

✅ رفع خطا در پیش ثبت نام پایه دهم هنرستان ها

👈🏻 جهت اقدام و ثبت نام:

⬅️ ورود به سیدا مدیر مدرسه
⬅️ عملیات اولیه
⬅️ عملیات پیش ثبت نام
⬅️ پیش ثبت نام
⬅️ ورود به پیش ثبت نام
⬅️ ثبت درخواست×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام