شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi علی صادقی

sida6009@دو شنبه 13 شهریور 1402 - 23:35:34 3K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


قابل توجه مدیران محترم مقطع ابتدایی

📣خطای مقطع تحصیلی یافت نشد هنگام تایید پیش ثبت‌نام پایه اول رفع شد
@soida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام