شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

sida6009@دو شنبه 13 شهریور 1402 - 07:49:13 6K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


مراحل بعد از قبولی در سنجش و آزمون جهش 👇👇👇


🔸عملیات ضمن سال
🔸 فرآیند جهش دانش آموزان
🔸 ثبت جهش دانش آموزان
🔸با توجه به عادی یا کمیسیونی بودن جهش،  گزینه مربوطه رو انتخاب کنید

🔸 بعد روبروی اسم دانش آموز گزینه ثبت درخواست رو بزنید که اگر نتیجه سنجش جهش قابل قبول باشه این دکمه فعاله .

✅ بعد از گرفتن آزمون دروس  پایه جهش 👇👇

🔸 نمرات رو وارد می کنید
🔸و از عملیات ضمن سال
🔸 کارنامه
🔸کارنامه جهش می تونید خروجی بگیرید×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام