شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

sida6009@یک شنبه 12 شهریور 1402 - 10:55:30 4K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


قابل توجه مدیران محترم مدارس فنی و کاردانش

در حال حاضر گزینه پیش ثبت نام سیدا با خطای رشته مواجه است و ثبت نام بدون مشکل از طریق مای دانش آموز و یا پدر یا مادر( از طریق درگاه دولت ) انجام میشود .×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام