شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

sida6009@چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 14:59:07 5K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


💢 قابل توجه مدیران محترم تمامی مقاطع

✅ ثبت نمرات و انتخاب واحد در سال و دوره های 99و400و401 و تمامی نوبت ها(اول/دوم/تابستان) پس از دریافت مجوز مربوطه از سوی مسئول سنجش منطقه امکان پذیر می باشد.

👈🏻مراحل جهت ثبت نمرات/کاربری مدیر مدرسه:

⬅️ انتخاب سال تحصیلی مورد نظر با توجه به مجوز دریافت شده
⬅️ عملیات ضمن سال
⬅️ لیست کلاس و ورود نتایج
⬅️ ورود نتایج انفرادی
⬅️انتخاب دانش آموز مورد نظر/مشاهده و اصلاح
⬅️ ثبت نمره در ستون مدنظر
⬅️ بررسی و تایید
@sida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام