شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi علی صادقی

sida6009@سه شنبه 21 شهریور 1402 - 20:15:55 1K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


✅قابل توجه مدیران محترم مدارس متوسطه دوم


فعال شدن گزینه ویرایش رشته دانش آموزان تغییر رشته

👈جهت مشاهده و اقدام در پنل مدیر:

⬅️عملیات اولیه

⬅️عملیات پیش ثبت نام

⬅️ثبت نام میان پایه

⬅️در حال بررسی

⬅️ویرایش

و سپس ارتقا به پایه بالاتر و کلاسبندی

@sida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام