شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh معصومه بابایی @M171733

sida6009@سه شنبه 4 مهر 1402 - 07:21:20 4K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


به اطلاع مدیران محترم می رساند، به قید فوریت نسبت به ثبت کدپستی آموزشگاه در سامانه سیدا اقدام نمایید.


💠 کانال راهنمای سیدای شهرستان شاهرود
🆔 @Sida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام