شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh معصومه بابایی @M171733

sida6009@شنبه 8 مهر 1402 - 09:59:49 5K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


قابل توجه مدیران محترم

🔆علت عدم تطابق لیست کلاسی با کلاسبندی واقعی دانش آموزان در سامانه سیدا فعال نبودن تایید نهایی کلاسبندی است . لطفا تا فعال شدن این گزینه صبر بفرمایید 🔆×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام