شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh معصومه بابایی @M171733

sida6009@یک شنبه 2 مهر 1402 - 11:31:26 5K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


🔆 توجه 🔆
برای دانش آموزان ورودی
اول ،هفتم و دهم
مرحله سوم حذف میشود.
و مدرسه ی مقصد از قسمت پیش ثبت نام در سیدای مدیر ،
مراحل پیش ثبت نام اولیه را مجدد انجام میدهد .
نکته : مدرسه مقصد در صورتی که با پیش ثبت نام با عدم مشاهده ی دانش آموز در قسمت پیش ثبت نام عادی مواجه شد .
یکبار عملیات پیش ثبت نام را تا آخر انجام دهد سپس لغو پیش ثبت نام و مجدد از ابتدا اقدام نماید.×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام