شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

sida6009@شنبه 11 شهریور 1402 - 09:45:44 5K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


قابل توجه مدیران محترم ابتدایی و متوسطه اول

جهت ارتقا پایه دانش آموزان تجدیدی که نتیجه ی شهریور مشخص شده

1- خارج کردن دانش آموز از کلاس بندی سال 402403
2- ابطال ثبت نام از قسمت نمایش ثبت نام و انتخاب دروس دانش آموزان (ممکن است در این قسمت خطای پیش ثبت نام یافت نشد بدهد که مشکلی نیست و ابطال را انجام میدهد )
3- در قسمت ثبت نام میان پایه اول پایه در سال بعد چک شود و سپس ارتقا به پایه بالاتر زده شود


جهت دانش آموزان مردودی در قسمت ثبت نام میان پایه، پایه در سال قبل و پایه در سال جدید مشابه باشد و سپس ارتقا پایه زده شود
در این صورت دانش آموز در همان پایه ی سال قبل ثبت نام میشود .

@sida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام