شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

@sida6009

3K

https://shad.ir/sida6009چهار شنبه 26 مرداد 1401 4K

🔈 راهنمای صوتی ثبت مجوز ظرفیت در بخش کلاس‌بندی ... (ادامه)


شنبه 10 مهر 1400 10K


@


👆پیام صوتی در خصوص مشکل احراز هویت مدیران مدارس در سامانه شاد ، تیم پشتیبانی شاد ، دسترسی واحد فناوری ... (ادامه)


سه شنبه 6 مهر 1400 4K

🔴 مهم: حل مشکل خطای «تعداد کلاس از سقف سهمیه بندی بیشتر می‌باشد» در بخش کلاسبندی سامانه سیدا با توجه ... (ادامه)


پنج شنبه 1 مهر 1400 4K

توضیح در مورد مشکل کلاسبندی و خطای نمایش داده شده با عنوان: تعداد کلاس از سقف سهمیه بندی بیشتر می‌باشد ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام