شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک


@Arakqen

3K

https://shad.ir/Arakqen



یک شنبه 13 آذر 1401 19K


رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

@Arakqen


دانلود

🦋﷽🦋 📖 محتوای مسابقات #قرآن_عترت_نماز 📖 رشته #تفسیر قرآن کریم 🍃🌸 پایه نهم 📲 @Arakqen        ┄┄┅┅•➰🍃🌸🍃➰•┅┅┄┄ ... (ادامه)


یک شنبه 13 آذر 1401 16K


رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

@Arakqen


دانلود

🦋﷽🦋 📖 محتوای مسابقات #قرآن_عترت_نماز 📖 رشته #تفسیر قرآن کریم 🍃🌸 پایه هشتم 📲 @Arakqen        ┄┄┅┅•➰🍃🌸🍃➰•┅┅┄┄ ... (ادامه)


یک شنبه 13 آذر 1401 16K


رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

@Arakqen


دانلود

🦋﷽🦋 📖 محتوای مسابقات #قرآن_عترت_نماز 📖 رشته #تفسیر قرآن کریم 🍃🌸 پایه هفتم 📲 @Arakqen        ┄┄┅┅•➰🍃🌸🍃➰•┅┅┄┄ ... (ادامه)


یک شنبه 13 آذر 1401 19K


رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

@Arakqen


حدود و محتوای #مسابقات_قرآن_عترت_نماز رشته #تفسیر قرآن کریم 📲 @Arakqen ... (ادامه)


یک شنبه 13 آذر 1401 16K

باسمه تعالی ⭕ نکات مهم شرکت دانش آموزان در آزمون کتبی سراسری مسابقه رشته «فهم قرآن کریم» (مفاهیم/تفسیر) ✅ آزمون ... (ادامه)


یک شنبه 13 آذر 1401 26K

📌 برنامه زمان بندی برگزاری #آزمون_کتبی سراسری رشته #فهم_قرآن_کریم (تفسیر و مفاهیم) #مرحله_آموزشگاهی 👤 ویژه دانش آموزان #مقطع_متوسطه 🗓️ سه ... (ادامه)


شنبه 12 آذر 1401 14K


رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

@Arakqen


دانلود

🦋﷽🦋 📖 محتوای مسابقات #قرآن_عترت_نماز 📖 رشته #احکام 🍃🌸 پایه دوازدهم 📲 @Arakqen        ┄┄┅┅•➰🍃🌸🍃➰•┅┅┄┄ ... (ادامه)


شنبه 12 آذر 1401 16K


رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

@Arakqen


دانلود

🦋﷽🦋 📖 محتوای مسابقات #قرآن_عترت_نماز 📖 رشته #احکام 🍃🌸 پایه یازدهم 📲 @Arakqen        ┄┄┅┅•➰🍃🌸🍃➰•┅┅┄┄ ... (ادامه)


شنبه 12 آذر 1401 27K


رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

@Arakqen


دانلود

🦋﷽🦋 📖 محتوای مسابقات #قرآن_عترت_نماز 📖 رشته #احکام 🍃🌸 پایه دهم 📲 @Arakqen        ┄┄┅┅•➰🍃🌸🍃➰•┅┅┄┄ ... (ادامه)


شنبه 12 آذر 1401 25K


رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

رسانه قرآن، عترت و نماز آ.پ ناحیه یک اراک

@Arakqen


دانلود

🦋﷽🦋 📖 محتوای مسابقات #قرآن_عترت_نماز 📖 رشته #احکام 🍃🌸 پایه نهم 📲 @Arakqen        ┄┄┅┅•➰🍃🌸🍃➰•┅┅┄┄ ... (ادامه)



×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام